Lietošanas noteikumiVISPĀRĪGI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēļu pakalpojuma vispārīgi noteikumi un nosacījumi, pēdējo reizi atjaunināti 02.01.2020

PAZIŅOJUMS!
Lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus un nosacījumus, kā arī Paf Privātuma politiku, un iesakām izdrukāt šos dokumentus. Tajos ir izklāstīti noteikumi un nosacījumi, kas jāievēro, izmantojot Spēļu pakalpojumu, un izskaidrots, kā Operators apstrādā un izmanto Tavus personas datus. Piekļūstot Spēļu pakalpojumam Operatora tīmekļa vietnē, Tu piekrīti šeit un privātuma politikā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ik pa laikam var tikt papildināti. TU PIEKRĪTI, KA PIRMS SPĒĻU OPERATORA NODROŠINĀTO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS UZSĀKŠANAS TEV IR BIJUSI IESPĒJA IZLASĪT ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS UN PIEKRIST TIEM. Noteikumus un nosacījumus lūdzam pārbaudīt ikreiz, kad apmeklē šo Spēļu pakalpojumu. Noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem Spēļu klientiem. Ja nevēlies uzņemties šī līguma un privātuma politikas saistības vai ja Tev vēl nav 18 (astoņpadsmit) gadu, vai ja Tev ir atņemta vai ierobežota rīcībspēja, Tu nedrīksti piekļūt Spēļu pakalpojumam un izmantot to, un Tev nekavējoties jāpamet šī vietne.

1. PUSES UN LĪGUMS

SIA PAF Latvija (turpmāk tekstā – “Operators”) ir Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 40203073973, juridiskā adrese Rīga, Grostonas iela 6B, LV-1013, e-pasta adrese ir [email protected]. Operators piedāvā personalizētu spēļu pakalpojumu tiešsaistē (turpmāk tekstā – “Spēļu pakalpojums”) saskaņā ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izdoto licenci Nr. TI-09, kas ir derīga no 2018. gada 22. maija. Spēļu pakalpojuma administrācija atrodas Ālandu salās, Eiropas Savienībā.

Spēļu klients ir privātpersona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, un ir reģistrēta un apstiprināta kā Operatora spēļu klients (turpmāk tekstā – “Spēļu klients”). Lai izmantotu Spēļu pakalpojumu, Spēļu klientam nepieciešams iemaksāt spēļu izdevumiem/likmēm paredzētos līdzekļus Operatora bankas kontā.

Šis līgums nosaka Operatora un Spēļu klienta darījumu attiecības laikā, kad Spēļu klients izmanto Spēļu pakalpojumu (turpmāk tekstā – “Līgums”). Katru reizi, pieslēdzoties Spēļu pakalpojumam, izmantojot savus pieslēgšanās datus, Spēļu klients apliecina, ka piekrīt šī līguma noteikumiem un nosacījumiem un tā izmaiņām, kā arī Operatora spēļu noteikumiem. No šī līguma izrietošās tiesības un pienākumi nav nododami trešajai pusei. Piemēram, Spēļu klients nevar nodot Spēļu kontu trešajai pusei vai piešķirt tiesības trešajai personai lietot savu Spēļu kontu.

Operators patur tiesības izmantot apakšuzņēmējus.

Šī līguma un Operatora spēļu noteikumu neskaidrību gadījumā ievērojama šāda prioritāšu secība:

 1. Spēļu noteikumi;
 2. Līgums.

Spēļu noteikumi atrodami Spēļu pakalpojumā zem katras spēles.
Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā.
Šajā līgumā termins “Spēļu aktivitāte” nozīmē jebkuru individuālu ar spēlēm saistītu darbību, ko Spēļu klients veic Spēļu pakalpojumā.

2. SPĒĻU KLIENTA REĢISTRĀCIJA

2.1. Reģistrācijas prasības

Kā Operatora Spēļu klients var tikt reģistrēta jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un kurai nav atņemta vai ierobežota rīcībspēja un kurai ir Latvijas personas kods un bankas konts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, ar ko Operators veic maksājumu sadarbību.

Turklāt Spēļu klients garantē un apstiprina, ka

 • ir persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu;
 • ir rīcībspējīga persona;
 • nerīkojas citas personas vārdā un/vai interesēs;
 • nav no azartspēlēm atkarīga persona;
 • Spēļu kontā neiemaksā līdzekļus, kas iegūti noziedzīgā un/vai citā nelikumīgā veidā;
 • neveic noziedzīgas darbības tiešā vai netiešā saistībā ar Operatora Spēļu kontu.

Spēļu klients garantē un apstiprina, ka reģistrācijas veidlapā ievadītā informācija ir pilnīga, pareiza un spēkā esoša. Spēļu klients pēc Operatora pieprasījuma papildina šo informāciju jebkurā brīdī klienta darījumu attiecību laikā. Spēļu klients apņemas informēt Operatoru par jebkādām savas personiskās informācijas, kontaktinformācijas vai bankas konta informācijas izmaiņām. Operators tiek rakstiski informēts par jebkādām vārda, lietotājvārda un/vai personas koda izmaiņām. Citu informāciju Spēļu klients var izmainīt Spēļu pakalpojumā. Spēļu klients nedrīkst izmantot Spēļu pakalpojuma lietotājvārdu vai iesauku, ko citi var interpretēt kā aizvainojošu, nepieklājīgu vai provokatīvu. Operatoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt šāda lietotājvārda maiņu.

Operators pēc informācijas saņemšanas no Spēļu klienta trīs darbdienu laikā pārbauda Spēļu klienta identitāti un pārliecinās, ka Spēļu klients nav pieprasījis iekļaušanu pašizslēgto spēlētāju sarakstā.

Operators patur tiesības pieprasīt Spēļu klientam apstiprināt savu identitāti, vecumu vai citu iesniegto informāciju, piemēram, ar kredītkaršu, fotogrāfiju vai identifikācijas dokumentu kopiju palīdzību un/vai identifikācijas verifikācijai var pieprasīt iesniegt papildinformāciju pēc Operatora ieskatiem. Operators patur tiesības ievākt, atjaunināt un apstiprināt informāciju ar trešās puses palīdzību. Operators patur šīs tiesības, kamēr ir spēkā darījumu attiecības ar klientu. Spēļu klienta atteikšanās tiek uztverta kā šī Līguma pārkāpšana.

Operators patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez paskaidrojumiem noraidīt iesākto reģistrācijas procesu vai atzīt par spēkā neesošu pabeigtu reģistrāciju.

2.2. Personas datu reģistrācija un apstrāde

Spēļu klients sniedz piekrišanu savu personas datu reģistrācijai un saglabāšanai Operatora tiešsaistes klientu reģistrā un piekrīt savu personas datu automātiskai vai cita veida apstrādei, lai varētu nodrošināt individuāli pielāgotus spēļu piedāvājumus tiešsaistē. Tas nozīmē, ka Spēļu klients atļauj Operatoram izmantot par Spēļu klientu ievākto informāciju saskaņā ar Privātuma politiku, lai varētu nodrošināt personalizētu Spēļu pakalpojumu. Šī informācija tiek izmantota arī neatļautas Spēļu pakalpojuma lietošanas un ar Spēļu pakalpojumu saistītu problēmsituāciju novēršanai un izmeklēšanai, kā arī – lai izpildītu Operatora likumiskos pienākumus un valsts iestāžu uzliktos pienākumus attiecībā uz klientiem un valsts iestādēm. Operators var ievākt, atjaunināt un pārbaudīt visu personas informāciju patstāvīgi vai izmantojot trešo pusi.

2.3. E-pasta un SMS ziņojumi

Operators var nosūtīt ar klienta darījumu attiecībām saistītus paziņojumus par Spēļu kontu, kā arī juridiska rakstura paziņojumus uz e-pasta adresi, ko Spēļu klients izmantojis, lai reģistrētos pie Operatora, un/vai īsziņas (SMS) veidā uz mobilā tālruņa numuru, ko Spēļu klients norādījis, reģistrējoties pie Operatora.

2.4. Konfidencialitāte

Operators apstrādā visus personas datus saskaņā ar piemērojamajām tiesību normām un regulām. Operators var izpaust personas datus tikai saskaņā ar Privātuma politiku un vienīgi personām, kas ir autorizētas personas datu apstrādei un ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti, vai uz kurām attiecas atbilstošas ar likumu noteiktas konfidencialitātes prasības.

2.5. Pieslēgšanās dati

Spēļu klients izvēlas savus pieslēgšanās datus (turpmāk tekstā – “Pieslēgšanās dati”). Pieslēgšanās dati stājas spēkā, tiklīdz Spēļu klients ir piekritis Līgumam un pabeidzis reģistrāciju.

Spēļu klients piekrīt uzglabāt Pieslēgšanās datus trešajām pusēm nepieejamā veidā. Ja Spēļu klientam rodas aizdomas par to, ka trešā puse ir uzzinājusi Pieslēgšanās datus, Spēļu klients nekavējoties par to informē Operatoru.

Šādā gadījumā Operators patur tiesības īslaicīgi iesaldēt Spēļu kontu piesardzības pasākumu ietvaros. Operators nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no tā, ka trešā puse ir uzzinājusi Pieslēgšanās datus.

Ja Operators izlemj noraidīt reģistrāciju, Pieslēgšanās dati tiek anulēti.

3. SPĒĻU KONTS

3.1. Spēļu konta izmantošana

Operators katram reģistrētam Spēļu klientam atver personīgu Spēļu kontu. Spēļu konts ir paredzēts Spēļu klienta spēļu izdevumu/likmju pārvaldīšanai, laimestu izmaksai un atmaksāšanai, kā arī potenciālas apkalpošanas maksas iekasēšanai. Spēļu kontu drīkst izmantot tikai, lai piedalītos Spēļu pakalpojumā. Operators patur tiesības jebkurā laikā ierobežot maksājumus Spēļu kontā drošības iemeslu dēļ, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu u.tml.

Spēļu klients pats personīgi ir reģistrētā kredītiestādes konta un citu piemērojamo apmaksas veidu turētājs, un katrs noteiktais kredītiestādes konts/apmaksas veids drīkst būt reģistrēts tikai saistībā ar vienu Spēļu kontu.

Spēļu konts paredzēts tikai Spēļu klienta personīgai lietošanai, un konta maksājumus drīkst veikt tikai Spēļu klienta labā. Spēļu klients nekādā gadījumā nedrīkst ļaut trešajai pusei piekļūt Spēļu pakalpojumiem, izmantojot Spēļu klienta Spēļu kontu. Spēļu klienti ir atbildīgi par visām darbībām savos Spēļu kontos. Spēļu konti ir paredzēti tikai privātai lietošanai. Operators patur tiesības iekasēt maksu no Spēļu klienta, ja spēļu konts tiek izmantots citiem mērķiem vai ja rodas aizdomas par spēļu konta izmantošanu ar azartspēlēm nesaistītiem mērķiem, piemēram, ja iemaksām nekavējoties seko naudas izņemšana, vai citiem mērķiem. Par aizdomīgu rīcību tiks ziņots attiecīgām valsts iestādēm.

Operatora grupas nodrošinātajā Spēļu pakalpojumā Spēļu klients drīkst atvērt tikai vienu Spēļu kontu. Spēļu konta valūta ir eiro (EUR). Operators aprēķina un nokārto visas ar valūtas maiņas kursu saistītās formalitātes saskaņā ar vispārpazīstamu starptautisku finanšu iestāžu publicēto oficiālo valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā Spēļu aktivitātes laikā. Valūtas maiņas kursu svārstību dēļ Spēļu kontā iemaksātajos līdzekļos var būt nelielas izmaiņas.

3.2. Izdevumi

Spēļu klients ir atbildīgs par visiem izdevumiem, ko banka var potenciāli iekasēt par maksājumiem saistībā ar Operatora bankas kontu – gan par maksājumiem klātienē bankā, gan par pārskaitījumu no viena Operatora konta uz citu kontu vai pārskaitījumu starp citiem maksājumu pakalpojumu nodrošinātājiem un Spēļu klientu. Spēļu klients dod savu piekrišanu tiešai transakcijas un ar to saistītai apkalpošanas maksas atskaitīšanai no sava Spēļu konta. Ja transakcijas maksa pārsniedz naudas apmēru, kas iemaksāta Spēļu kontā, tad iemaksātā nauda netiks izmaksāta Spēļu klientam.

3.3. Kā operators veic klientu līdzekļu apstrādi un grāmatvedību

Par Spēļu klienta iemaksātajiem līdzekļiem ir jākārto grāmatvedība. Operators glabā klienta līdzekļus atsevišķi no saviem līdzekļiem, un klienta līdzekļi tiek glabāti bankas kontā. Spēļu klients dod savu atļauju tam, ka Operators glabā iemaksātos līdzekļus kopā ar citu Spēļu klientu iemaksātajiem līdzekļiem, un to izšķiršana tiek veikta tikai Operatora elektroniskajā Spēļu kontu grāmatvedībā.

3.4. Procentu maksājumi no Spēļu klienta līdzekļiem

Operators nemaksā procentus par līdzekļiem, ko Spēļu klients iemaksājis Operatora bankas kontā. Operators nemaksā procentus par līdzekļiem, kas iemaksāti Spēļu kontā.

3.5. Spēļu klienta tiesības izmantot līdzekļus Spēļu kontā

Spēļu konta līdzekļus var izmantot spēlēm Spēļu pakalpojuma darba laikā, ja vien spēļu konts nav iesaldēts, slēgts un ja tam nav piemēroti cita veida ierobežojumi. Pēc Spēļu klienta pieprasījuma Operators pārskaita visus Spēļu klienta Spēļu konta līdzekļus vai to daļu uz bankas kontu vai citu piemērojamu maksājuma veidu, ko Spēļu klients kā pēdējo reģistrējis pie Operatora, atskaitot iespējamās apkalpošanas izmaksas, un paturot spēkā iespēju veikt citus iespējamos atskaitījumus.

Spēļu konta iemaksas un izmaksas drīkst veikt tikai no/uz Spēļu klienta bankas kontu vai ar citu piemērojamu maksājuma veidu, kas pieder Spēļu klientam, un saskaņā ar iemaksu un izmaksu noteikumiem, ko var atrast šeit, kas laiku pa laikam var mainīties.

Spēļu klientam nav tiesību uz līdzekļiem vai citām tiesībām, labumiem un/vai laimestiem, kas iegūti krāpnieciskas vai noziedzīgas darbības rezultātā, pārkāpjot spēļu noteikumus vai šī Līguma noteikumus un nosacījumus, vai izmantojot spēļu sistēmas manipulācijas vai citus neatļautus paņēmienus. Operators patur tiesības ierobežot Spēļu klienta piekļuvi Spēļu pakalpojumam un/vai tiesības aizturēt jebkādus līdzekļus Spēļu kontā uz Operatora noteiktu laika periodu, ja Operatoram ir aizdomas vai tas var pierādīt, ka Spēļu klients ir pārkāpis spēļu noteikumus un/vai šī Līguma noteikumus un nosacījumus, vai arī citu drošības iemeslu dēļ.

Operators patur tiesības pirms pārskaitījuma veikšanas jebkurā brīdī pārbaudīt un apstiprināt Spēļu klienta identitāti, līdzekļu izcelsmi, kā arī tiesības uz naudas līdzekļiem.

Šādas pārbaudes rezultātā Operatoram ir tiesības aizturēt līdzekļus Spēļu kontā, un tas nav atbildīgs par jebkādiem izmaksu aizkavējumiem vai citiem aizkavējumiem, kas radušies šo pārbaužu dēļ. Aizdomīgas rīcības gadījumā pārbaude un apstiprināšana var aizņemt līdz sešiem (6) mēnešiem. Šo laika periodu var ietekmēt piemērojamais likums. Laikā, kamēr process tiek pabeigts, pieprasītie līdzekļi tiek uzglabāti Spēļu klienta Spēļu kontā kā iesaldēti līdzekļi.

3.6. Ieķīlāšanas un valūtas spekulāciju aizliegums

Līdzekļus Spēļu kontā aizliegts ieķīlāt. Spēļu kontu aizliegts izmantot valūtas spekulācijai. Operators patur tiesības vajadzības gadījumā atmaksāt līdzekļus, ko Spēļu klients iemaksājis Spēļu kontā saskaņā ar valūtas maiņas kursu, kas bijis spēkā iemaksas laikā.

3.7. Spēļu klienta iespēja iesaldēt Spēļu kategorijas

Spēļu klients var iesaldēt spēļu kategorijas uz paša izvēlētu, noteiktu laika periodu, izmantojot rīku, kas ļauj Spēļu klientam izvēlēties, kuras kategorijas vēlas iesaldēt un uz cik ilgu laika periodu iesaldēšana darbosies.

3.8. Spēļu klienta iespēja bloķēt savu spēļu kontu

Spēļu klients var informēt Operatoru par vēlmi bloķēt savu Spēļu kontu. Spēļu konta bloķēšana nozīmē, ka Spēļu klients vēlas liegt sev iespēju izmantot savu Spēļu kontu un arī nevarēs atvērt jaunu Spēļu kontu. Operators pēc Spēļu klienta pieprasījuma slēdz Spēļu klienta Spēļu kontu. Operators Spēļu klientam nosūta e-pasta ziņojumu ar apstiprinājumu par bloķēšanu.

3.9. Transakciju pārvaldība

Operators neizsniedz nekādus spēlēšanas apliecinājumus vai čekus par individuālām Spēļu konta transakcijām. Transakcijas tiek elektroniski uzskaitītas Spēļu pakalpojumā. Spēļu klients pastāvīgi pārbauda Spēļu konta atbilstību Spēļu klienta veiktajām darbībām.

3.10. Sūdzības un to derīguma termiņi

Sūdzības par Operatora darbu (piemēram, savlaicīgi neizmaksātiem laimestiem) ir jāiesniedz rakstiski 30 (trīsdesmit) dienu laikā no darbības/bezdarbības dienas. Ja Operators nav saņēmis sūdzību noteiktajā laikā, Spēļu klients zaudē savas tiesības izteikt sūdzību.

Spēļu klients nekavējoties informē Operatoru, ja pamana, ka Operatora vai Spēļu klienta piemērotie Spēļu konta ierobežojumi nav īstenoti vai konta slēgšana vai bloķēšana nav izdevusies. Operators nekādā gadījumā nav atbildīgs par likmēm, ko Spēļu klients ir veicis pēc konta slēgšanas, bloķēšanas vai Spēļu klienta piemērotajiem konta ierobežojumiem. Spēļu klients patstāvīgi pieņem lēmumu kļūt par klientu un līdz ar to uzņemas atbildību par Spēļu pakalpojuma izmantošanu.

3.11. Trešo pušu nodrošinātie ārējie tīkli

Spēļu klientam ir iespēja spēlēt arī Operatora nolīgtu apakšuzņēmēju nodrošinātos ārējos tīklos, piemēram, sporta likmes un noteiktas kazino spēles. Bez šajā Līgumā iekļautajiem noteikumiem un nosacījumiem uz šo ārējo tīklu lietošanu attiecas papildu noteikumi un nosacījumi. Spēļu klientiem ieteicams iepazīties ar šiem noteikumiem un nosacījumiem pirms ārējo tīklu izmantošanas.

4. SPĒLĒŠANAS IEROBEŽOJUMI

4.1. Vispārīgi

Papildu šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem Spēļu klients apņemas vienmēr ievērot visām Spēļu pakalpojuma piedāvātajām spēlēm piemērojamos spēļu noteikumus. Jebkurš spēļu noteikumu vai šī Līguma noteikumu un nosacījumu pārkāpums automātiski nozīmē to, ka Spēļu aktivitāte tiek anulēta un Spēļu klients zaudē tiesības uz jebkādiem laimestiem no šādām anulētām spēlēm. Operators patur tiesības jebkurā brīdī, kamēr ir spēkā darījumu attiecības ar klientu, pasludināt spēles par nederīgām, ja Spēļu klients ir pārkāpis šī Līguma noteikumus un nosacījumus vai spēļu noteikumus.

Ja Spēļu klients pamana kļūdu vai kādu citu sistēmas kļūmi, tad Spēļu klientam ir nekavējoties jāatslēdzas no Spēļu pakalpojuma. Spēļu klients nedrīkst izmantot Spēļu sistēmas kļūdas vai kļūmes peļņas gūšanai. Spēļu klientam nav tiesību uz naudas līdzekļiem, kas iegūti kļūdas vai kļūmes, vai tehniskas problēmas rezultātā. Spēļu klients nekavējoties informē Operatoru, ja ir pamanījis kļūdu, aizliegtu rīcību vai jebkādu citu kļūmi saistībā ar Spēļu pakalpojumu.

4.2. Nederīgas spēles un aizliegta uzvedība

Operators patur tiesības pilnībā vai daļēji pasludināt Spēļu klienta Spēļu aktivitāti par nederīgu, ja tiek noskaidrots, ka, piemēram:

 • spēļu aktivitāte tikusi piedāvāta, pieprasīta vai pieņemta, balstoties uz kļūmi, un/vai
 • Spēļu klients vai trešās puses kopā ar Spēļu klientu plāno pārkāpt Līgumu vai to pārkāpa,
  un/vai
 • Spēļu klientam nav ļauts piedalīties Spēļu aktivitātēs, kurās Spēļu klients vai cita puse kopā ar Spēļu klientu var tieši vai netieši ietekmēt galarezultātu, un/vai
 • Spēļu aktivitātes iznākumu tieši vai netieši ietekmējušas noziedzīgas darbības.

Spēļu klientam personīgi jāveic visas darbības saistībā ar Spēļu kontu, un visiem maksājumiem kontā jābūt veiktiem tikai Spēļu klienta labā. Trešajām pusēm nav atļauta piekļuve Spēļu pakalpojumam, izmantojot Spēļu klienta Spēļu kontu.

Tālāk minētā rīcība ir stingri aizliegta attiecībā uz Spēļu pakalpojumu:

 • ārējo spēļu palīdzības programmu (EPA programmu) izmantošana vai izmantošanas mēģinājums, piemēram, aizliegts izmantot uz programmām balstītus palīglīdzekļus vai citādi balstītas datubāzes un profilus, piemēram, tīmekļa vietnes un abonēšanas pakalpojumus, kas veidoti ar mērķi piešķirt Spēļu klientam negodīgas priekšrocības. Par negodīgu priekšrocību tiek uzskatīta situācija, kurā Spēļu klientam ir piekļuve, vai tas izmanto informāciju par citiem Spēļu klientiem, ko Spēļu klients nav novērojis savā Spēļu pakalpojuma izmantošanas laikā;
 • mākslīgā intelekta lietošana vai lietošanas mēģinājums, vai programmatūras izmantošana, kas spēlē Spēļu klienta vietā, vai sniedz Spēļu klientam norādījumus, kā spēlēt, piem., t.s. “robotu” lietošana vai lietošanas mēģinājums;
 • slepena noruna vai tās mēģinājums, apmainoties ar informāciju par paslēptajām kārtīm, vai citā veidā, neatkarīgi no šāda mēģinājuma iznākuma. Operators patur tiesības neļaut izdarīt likmes un/vai liegt Spēļu klientam spēlēt konkrētajā spēlē vai turnīrā, kā arī ir tiesīgs neļaut diviem vai vairākiem Spēļu klientiem spēlēt vienā spēlē vai turnīrā, kā arī piemērot citus ierobežojošus pasākumus nepieciešamības gadījumā;
 • jebkāds mēģinājums izmainīt, modificēt, sabojāt, veikt sistēmas apmuļķošanu vai citā veidā mēģināt noteikt, kā programma ir uzbūvēta; un/vai
 • jebkādas citas Operatora izpratnē krāpnieciskas darbības vai to mēģinājums neatkarīgi no šāda mēģinājuma iznākuma, tai skaitā nelegāla, negodīga un neatbilstoša rīcība Spēļu pakalpojuma izmantošanas laikā un citas neatļautas darbības. Papildus jau minētajām darbībām aizliegta ir arī cita veida spēļu manipulācija vai nelegālu maksājumu, t.sk. zagta konta vai kredītkaršu, lietošana, nelegāli iegūtu kredītu, aizdevumu saņemšana vai nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšana un citas aizliegtas darbības.

Operators patur tiesības patstāvīgi vai ar trešās puses palīdzību īstenot attiecīgu pasākumus, lai atklātu un/vai novērstu slepenas norunas, aizliegtu EPA programmu, robotu lietošanu un cita veida krāpniecisku vai prettiesisku rīcību.

Spēļu klients vai jebkura cita persona, kas plāno reģistrēties Spēļu pakalpojumam, vienmēr uzņemas atbildību par to, ka reģistrēšanās Spēļu pakalpojumā un tā lietošana ir legāla valstī vai reģionā, kurā Spēļu klients atrodas.

4.3. Reģionālie ierobežojumi

Operators drīkst atvērt spēļu kontus un pieņemt maksājumus tikai no personām ar Latvijas personas kodu. Operatoram savstarpējos norēķinos ar Spēļu klientu atļauts izmantot tikai Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu.

4.4. Nelegāla rīcība

Operators ievēro nulles tolerances politiku attiecībā pret jebkādu nelegālu rīcību, un gadījumā, ja ir notikušas nelegālas darbības vai ir pamatotas aizdomas par tām, Operators var nekavējoties izbeigt darījumu attiecības ar Spēļu klientu un slēgt Spēļu kontu, kā arī sadarboties ar valsts iestādēm, ja pastāv iemesls tā rīkoties.

5. DARBA LAIKS

Spēļu pakalpojums ir atvērts spēlēšanai Operatora noteiktā laikā. Darba laiks tiek paziņots Spēļu pakalpojumā. Iepriekš minētais attiecas arī uz Operatora klientu apkalpošanas dienestu un citām biroja funkcijām.

6. LAIMESTI UN LAIMESTU IZMAKSA

Laimesti, kā arī potenciāla spēļu izmaksu/likmju atmaksa automātiski tiek ieskaitīta klienta Spēļu kontā. Pēc Spēļu klienta pieprasījuma spēļu kontā esošie līdzekļi var tikt pārskaitīti uz to pašu kredītiestādes kontu, no kura tika pārskaitīti likmju izdarīšanai paredzētie līdzekļi.

Laimesti tiek izmaksāti Spēļu kontā ne vēlāk kā Azartspēļu un izložu likuma 36. panta trešajā daļā noteiktajā termiņā pēc tam, kad Operators saņēmis pieprasījumu no Spēļu klienta.

Operators var pagarināt šo termiņu īpašu apstākļu gadījumā, ja tas saistīts ar aizdomām par krāpniecisku uzvedību vai nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu un/vai terorisma finansēšanu.

Laimestus nav iespējams apmainīt pret citām balvām. Spēļu klients ir pilnībā atbildīgs par jebkādiem nodokļiem un nodevām, kas var rasties saistībā ar laimestu. Ja saskaņā ar likumu azartspēļu laimests ir apliekams ar nodokļiem, Operators piemēros attiecīgo likumu un ieturēs nodokli izmaksas brīdī un ieskaitīs to valsts budžetā.

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 5.punktu, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiek aplikti izložu un azartspēļu laimesti, ja laimesta (tā vērtības) apmērs (to kopsumma) taksācijas gada laikā pārsniedz 3000 eiro.

Operators nekādā veidā nav atbildīgs par jebkādām sekām, kas izriet no Spēļu klienta laimesta pārskaitīšanas vai citām darbībām, kas tiek veiktas saistībā ar laimestu.

Spēļu klientiem, kam nepieciešama informācija par nodokļu vai juridiskiem jautājumiem, ieteicams sazināties ar kompetentām personām vai atbildīgajām valsts iestādēm Latvijā.

7. ČATA PAKALPOJUMS

7.1. Vispārīgi

Saistībā ar dažām Spēlēm un arī saziņai ar klientu palīdzības dienestu Operators vai tā apakšuzņēmēji piedāvā reāllaika ziņojumapmaiņas pakalpojumu (turpmāk tekstā – “Čata pakalpojums”). Uz Spēļu klientiem, kas izmanto Čata pakalpojumu, attiecas tālāk norādītais:

Čata pakalpojumu drīkst izmantot tikai, lai nosūtītu ziņojumus un materiālus, kas ir piemēroti, atļauti un saskaņā ar Latvijas un starptautiskajiem tiesību aktiem, labo praksi un kas citā veidā ir atbilstoši arī Spēļu pakalpojuma mērķim. To, kas atbilst šiem kritērijiem, nosaka tikai Operators.

Operators nepiekrīt un neiebilst neviena Spēļu klienta viedoklim, bet var iebilst pret veidu, kādā viedoklis tiek izpausts.

7.2. Saturs un uzvedība

Spēļu klients ir pilnībā atbildīgs par Čata pakalpojuma lietošanu un par saziņu un citu aktivitāti, ko Spēļu klients veic Čata pakalpojuma ietvaros, tostarp par jebkuru Spēļu klienta radīto saturu.

“Saturs” šajā kontekstā nozīmē saziņu, dokumentus un visa veida citus materiālus Čata pakalpojumā. Operators iepriekš nepārbauda Saturu, kas pieejams Čata pakalpojumā, un Operators neuzņemas atbildību par Saturu, ko Spēļu klienti piedāvā Čata pakalpojumā.

Operators vai tā apakšuzņēmēji patur tiesības jebkurā laikā un bez paskaidrojumiem izņemt Saturu, kas operatoram vai tā apakšuzņēmējam ir nepieņemams. Operators un/vai tā apakšuzņēmēji neuzņemas atbildību par nespēju izņemt Saturu vai aizkavētu Satura izņemšanu.

Spēļu klienta rīcībai jāatbilst vispārpieņemtiem uzvedības noteikumiem. Tālāk norādītās darbības tiek uzskatītas par lietošanas noteikumu pārkāpumu:

 • aizliegta, nelegāla, kaitīga, aizskaroša, rasistiska un naidu kurinoša vai citādā veidā nepieņemama Satura publicēšana, pārsūtīšana vai izplatīšanas atvieglošana;
 • jebkādu nelegālu darbību, šī Līguma vai spēļu noteikumu pārkāpšanas (t.sk. krāpšanās) veicināšana vai rosināšana;
 • aizskārums, draudi, apkaunošana vai citu nevēlamu darbību vēršana pret citu Spēļu klientu vai čata sarunas vadītāju, vai čata plūsmas traucēšana, lietojot vulgāru vai aizskaroša valodu, izmantojot nepareizu tehnisko pielietojumu, rakstot pārlieku daudz teksta ar lielajiem burtiem, vairākkārt publicējot vienu un to pašu tekstu u.tml.;
 • mēģinājumi iegūt paroli, citu konta informāciju vai citu privātu informāciju no Spēļu klienta. Operatora darbinieki NEKAD nejautās Spēļu klientiem paroles vai citu privātu informāciju;
 • ziņu publicēšana ar personīgo saziņu nesaistītiem nolūkiem, vīrusu saturoša Satura publicēšana, reklāmas materiālu pārsūtīšana vai Operatora Čata pakalpojuma izmantošana komerciāliem nolūkiem;
 • uzdošanās par citu personu, izlikšanās par Operatora darbinieku, pārstāvi vai kādu no Operatora partneriem vai saistītajiem uzņēmumiem;
 • cita pēc Operatora ieskatiem nepieņemama rīcība, piemēram, nepatiesi drošības ziņojumi.

7.3. Drošība

Tā kā Čata pakalpojums ir reāllaika pakalpojums, Operators nekādā veidā neapstiprina un iepriekš nepārbauda nekādu Saturu, ko Spēļu klienti pārsūta Čata pakalpojumā. Tādēļ Spēļu klientiem jāievēro Čata pakalpojumā ietvertie drošības riski, ko rada saziņa ar citiem Spēļu klientiem. Sensitīvu informāciju, piemēram, personas kodu, var atklāt tikai sazinoties ar Operatora Palīdzības dienestu, lai verificētu Spēļu klientu.

Operatora pārstāvji var uzraudzīt Spēļu klientu saziņu.

7.4. Lietošanas noteikumu pārkāpums

Ja Spēļu klients pārkāpj Satura vai uzvedības noteikumus, Operators var brīdināt Spēļu klientu par pārkāpumu vai izvēlēties iesaldēt Čata pakalpojumu, vai nekavējoties slēgt Spēļu klienta Spēļu kontu bez iepriekšēja brīdinājuma.

7.5. Nelegāla rīcība

Operatora politika nepieļauj nekādu nelegālu darbību, un, ja tāda notikusi vai ir pamatotas aizdomas par to, Operators var nekavējoties izbeigt darījumu attiecības ar Spēļu klientu un slēgt Spēļu kontu. Operators sadarbosies ar tiesībsargājošajām iestādēm, ja būs iemesls tā rīkoties.

8. GARANTIJAS

Spēļu klients, neierobežojot savas likumiskās tiesības, apzinās un piekrīt tālāk minētajam:

A. Spēļu klients izmanto Spēļu pakalpojumu uz savu risku un atbildību. Spēļu pakalpojums tiek nodrošināts “tāds, kāds tas ir” – bez jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām.

B. Spēļu klients uzņemas atbildību un risku par visām darbībām Spēļu pakalpojumā.

C. Operatora sistēmā/tīklā var rasties noteikti aizkavējumi. Operators patur tiesības noteikt katras Spēļu pakalpojuma Spēļu aktivitātes rezultātu. Reģistrējot sevi kā Spēļu klientu un izmantojot Spēļu pakalpojumu, Spēļu klientam šādi Operatora lēmumi ir saistoši.

D. Cita starpā Operators negarantē:

 1. ka Spēļu pakalpojums atbildīs Spēļu klienta gaidītajam;
 2. ka Spēļu pakalpojums būs pieejams bez pārtraukumiem, laicīgi un bez kļūmēm;
 3. ka Spēļu pakalpojumā iegūtie vienmēr rezultāti būs pareizi un uzticami;
 4. ka produktu, pakalpojumu, informācijas un citu materiālu, ko Spēļu klients iegūst Spēļu
  pakalpojumā, kvalitāte atbildīs Spēļu klienta gaidītajam.

E. Vienīgi Spēļu klients ir atbildīgs par savas datu sistēmas bojājumiem vai datu zudumu, kas radies no satura lejupielādes Spēļu pakalpojumā.

F. Nekāda Spēļu pakalpojumā vai no Operatora iegūta rakstveida vai mutvārdu konsultācija vai informācija nevar kalpot par garantiju, ja tāda nav īpaši noteikta šajos noteikumos un nosacījumos.

9. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Spēļu klients skaidri atzīst un piekrīt, ka Operators nekādā gadījumā nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem bojājumiem, piemēram, kavējumiem, zaudējumiem no neizmantotām Spēļu pakalpojuma iespējām, peļņas, reputācijas, datu licenču zaudējumiem vai citiem finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no:

 1. Spēļu pakalpojuma lietošanas vai nespējas izmantot Spēļu pakalpojumu;
 2. izmaksām, kas radušās, aizvietojot jebkādu produktu vai pakalpojumu, kas balstīts uz jebkādiem caur Spēļu pakalpojumu iegādātiem datiem, informāciju vai pakalpojumu, kā arī izmaksām, kas radušās no Spēļu pakalpojumā saņemtajām ziņām vai veiktajām transakcijām;
 3. trešo pušu prasībām pret Spēļu klientu;
 4. nelikumīgas piekļuves datu pārsūtīšanai vai tās modifikācijas, vai
 5. jebkādiem citiem apstākļiem, kas saistīti ar Spēļu pakalpojumu.

Operators ir atbrīvots no jebkādām kaitējumu atlīdzības prasībām saistībā ar piekļuvi Spēļu pakalpojumam, tā darbību, kvalitāti, iespējamām kļūdām, piemēram, drukas kļūdām, tehniskiem defektiem un citiem ar Spēļu pakalpojumu saistītiem faktoriem, ja vien šāda atlīdzības sniegšana nav noteikta ar likumu.

10. NEPĀRVARAMA VARA

Operators nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas nepārvaramas varas vai citu līdzīgu apstākļu rezultātā, kas tieši vai netieši ietekmē Operatoru un nepamatoti apgrūtina Operatora darbību (force majeure). Nepārvaramas varas gadījumu piemēri ir reāli vai potenciāli streiki, valdības rīcība, valstī pieņemti jauni likumi, karš vai kara draudi, sabotāža, masu nemieri, demonstrācijas, ugunsgrēks, vētra, plūdi, sprādziens, zemestrīce, materiālu vai resursu piegādes ierobežojumi, nespēja iegūt attiecīgas atļaujas, nelaimes gadījums un elektroenerģijas vai telekomunikāciju tīklu defekts.

Nepārvarama vara vai cits notikums, ko Operators nevar ietekmēt, kas kavē vai apgrūtina Spēļu pakalpojuma uzturēšanu, dod Operatoram tiesības apturēt vai ierobežot Spēļu pakalpojumu uz nenoteiktu laiku, līdz situācija mainīsies.

11. SPĒĻU PAKALPOJUMA, SPĒĻU NOTEIKUMU VAI LĪGUMA NOTEIKUMU GROZĪJUMI

Operators patur tiesības izmainīt Spēļu pakalpojumu, kā arī nepieciešamības gadījumā mainīt spēļu noteikumus, par to iepriekš nebrīdinot Spēļu klientu. Informācija par jebkādām izmaiņām tiek publicēta Spēļu pakalpojumā.

Operators patur tiesības jebkurā laikā izmainīt šī Līguma noteikumus. Ja operators ievieš Līguma noteikumu, kas palielina Spēļu klienta atbildību, vai samazina viņa tiesības, kas tieši neizriet no likuma, Spēļu klients tiek par to informēts paziņojumā, kas tiek publicēts Spēļu pakalpojumā, vai paziņojumā, kas tiek nosūtīts uz Spēļu klienta konta ziņojumu iesūtni Spēļu pakalpojumā vai uz e-pastu adresi, ko klients kā pēdējo reģistrējis pie Operatora.

Ja Spēļu klients nepiekrīt jaunajam Līguma noteikumam, Spēļu klients iesniedz rakstveida paziņojumu par Līguma izbeigšanu, pirms jaunais Līguma noteikums stājas spēkā. Pretējā gadījumā jaunais noteikums ir Spēļu klientam saistošs.

12. SPĒĻU KLIENTA TIESĪBAS IZBEIGT DARĪJUMU ATTIECĪBAS

Spēļu klients var izbeigt darījumu attiecības ar Operatoru, iesniedzot rakstveida paziņojumu par Līguma izbeigšanu. Pirms darījumu attiecību izbeigšanas Operators sagaida notiekošu Spēļu aktivitāšu galarezultātus. Ja, izbeidzot darījumu attiecības, Spēļu kontā ir līdzekļi, uz kuriem Spēļu klientam ir tiesības, Operators pēc Spēļu klienta pieprasījuma pārskaita līdzekļus uz kredītiestādes kontu. Ja Spēļu klients nesazinās ar Operatoru trīs (3) gadu laikā pēc darījuma attiecību ar Klientu izbeigšanas, Spēļu klients zaudē savas tiesības uz līdzekļiem, kas ir Spēļu kontā, un līdzekļi kļūst par Operatora īpašumu.

13. OPERATORA TIESĪBAS PIEMĒROT SPĒĻU KONTA IEROBEŽOJUMUS, SLĒGT SPĒĻU KONTU VAI IZBEIGT DARĪJUMU ATTIECĪBAS AR KLIENTU

Operators patur tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja paziņojuma vai paskaidrojumiem piemērot spēļu konta ierobežojumus, bloķēt spēļu kontu un/vai izbeigt darījumu attiecības ar Spēļu klientu šādās situācijās vai citās, ja Operators to uzskata par nepieciešamu:

 • Spēļu klients ir pārkāpis Līguma vai spēļu noteikumus;
 • pēc Operatora rīcībā esošās informācijas Spēļu klients izmanto Spēļu pakalpojumam nepiemērotu vai aizliegtu aprīkojumu;
 • Spēļu kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu norunātās apkalpošanas izmaksas;
 • Operatoram ir iemesls apšaubīt Spēļu klienta tiesības izmantot Spēļu kontu;
 • Operatoram ir pamatotas aizdomas par noziedzīgām darbībām, nepareizu izmantošanu, krāpšanu vai šādas rīcības mēģinājumu saistībā ar Spēļu pakalpojumu;
 • Spēļu kontā 24 mēnešu periodā nav reģistrēta neviena transakcija;
 • Operators ir spiests tā rīkoties saskaņā ar likumu vai valsts iestādes lēmumu; un/vai
 • Operators uzskata to par nepieciešamu, piemēram, drošības iemeslu dēļ vai – lai nenodarītu kaitējumu Operatora reputācijai, vai citu iemeslu dēļ, piemēram, bet ne tikai, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

Spēļu konta ierobežojumi vari tikt piemēroti attiecībā uz visu Spēļu pakalpojumu vai attiecībā uz noteiktām spēlēm vai pakalpojumiem.

Operators patur tiesības liegt jebkurai personai atvērt kontu vai noteikt iemaksas un/vai zaudējumu limitu iepriekš minēto iemeslu dēļ vai, ja Operators uzskata to par citādi attaisnojamu.

Operators patur tiesības aizturēt līdzekļus Spēļu kontā un/vai pieprasīt atmaksāt līdzekļus, kas ir iegūti, krāpjoties vai pārkāpjot spēļu noteikumus vai šī Līguma noteikumus un nosacījumus, noziedzīgu darbību rezultātā, manipulējot ar Spēļu pakalpojumu, vai citā neatļautā veidā, ieskaitot mēģinājumus veikt šīs darbības, vai, ja ir pamatotas aizdomas par šādu rīcību.

Pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar Spēļu klientu Operators no Spēļu konta iekasē visus neveiktos maksājumus, un Spēļu klientam ir tiesības uz jebkādu Spēļu kontā atlikušo līdzekļu pārskaitīšanu uz savu kredītiestādes kontu.

Ja pie Operatora nav reģistrēts izmaksu konts, Spēļu klientu nav iespējams identificēt vai ja Operators citu iemeslu dēļ uzskata to par nepieciešamu, uz e-pasta adresi, kuru bijušais Spēļu klients pēdējo reģistrējis pie Operatora, tiek nosūtīts e-pasts, kurā Spēļu klientam tiek lūgts norādīt izmaksu kontu, apliecināt savu identitāti un/vai veikt citas atbilstošas darbības. Ja Spēļu klients neatbild vai nesazinās ar Operatoru citā veidā trīs (3) gadu laikā pēc darījumu attiecību beigām, Spēļu klients zaudē savas tiesības uz Spēļu kontā atlikušajiem līdzekļiem. Nepareizas spēlēšanas rezultātā vai citādi, pārkāpjot Līguma noteikumus, iegūtie līdzekļi netiks izmaksāti, jo Spēļu klients ir zaudējis savas tiesības uz tiem (skat. 3.5. sadaļu).

Spēļu klienti, kuru Spēļu konti ir iesaldēti vai ar kuriem ir izbeigtas darījumu attiecības, balstoties uz iepriekš minētajiem iemesliem, vai, ja Operators uzskata to par nepieciešamu, nav tiesīgi piedalīties Operatora fiziskajos spēļu turnīros vai citos Operatora pasākumos.

14. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Operatora Spēļu pakalpojumu saturu kā intelektuālu un rūpniecisku īpašumu aizsargā piemērojami normatīvie akti un starptautiskie autortiesību akti un līgumi. Jebkura Operatora Spēļu pakalpojuma materiālu, tai skaitā, bet ne tikai tekstu, fotogrāfiju, filmu, mūzikas un datorprogrammu visa veida pavairošana vai izplatīšana ir stingri aizliegta, ja vien nav skaidri norādīts citādi. Operators patur visas tiesības, kas šeit nav īpaši norādītas.

Operatora tirdzniecības nosaukums un zīmols, un visas saistītās preču zīmes, produktu un/vai pakalpojumu nosaukumi un Spēļu pakalpojumam izmantotie saukļi ir Operatora īpašums, un to nedrīkst izmantot nekādā veidā bez iepriekšējas Operatora rakstveida piekrišanas. Spēļu klienta Spēļu pakalpojuma izmantošana nav interpretējama kā licenču piešķiršana vai tiesības izmantot kādu no preču zīmēm vai nosaukumiem, kas parādās Operatora mājaslapā vai saistībā ar Spēļu pakalpojumu bez iepriekšējas Operatora vai trešās puses rakstveida piekrišanas.

15. LĪGUMA TERMIŅŠ

Šis Līgums ir spēkā līdz turpmākam paziņojumam.

16. PIEMĒROJAMIE LIKUMI UN JURISDIKCIJA

Šis Līgums ir pakļauts Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ar to saistītās domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesās.

Sīkfailu iestatījumi

Šajā platformā tiek izmantoti 3 veidu sīkfaili: nepieciešamie, analītikas un reklāmas sīkfaili.

Sīkfailu iestatījumi

Lūdzu, zemāk atlasiet sīkfailus, kurus vēlaties atļaut.

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk
Lasīt vairāk

PAFBET SĪKDATŅU POLITIKA

Mēs (SIA PAF Latvija jeb Pafbet) izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, vietējo datu glabātuvi, izsekošanas pikseļus un/vai digitālos pirkstu nospiedumus (kopā sauktus par "sīkdatnēm"), lai varētu Tev sniegt labāku pieredzi mūsu mājaslapās un mobilajās lietotnēs.

Ir svarīgi, lai Tu justos droši ar to, kā mēs izmantojam sīkdatnes. Par to izmantošanu (un arī kāpēc) skati zemāk.

1. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti Tavā ierīcē (datorā, mobilajā telefonā vai planšetē), kad Tu apmeklē mūsu spēļu lapas. Pateicoties sīkdatņu izmantošanai, mēs varam arī uzlabot spēļu pakalpojuma apmeklējuma pieredzi un piedāvāt Tev personalizētu saturu, kas pielāgots Tavai gaumei un interesēm.

Sīkdatnes var būt pagaidu (sauktas arī par "sesijas sīkdatnēm") vai pastāvīgas. Sesijas sīkdatnes pazūd, tiklīdz Tu aizver pārlūkprogrammu, kamēr pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā pārlūkprogrammā, līdz sīkdatne ir sasniegusi derīguma termiņu, ja vien to derīguma termiņš netiek pagarināts katru reizi, kad atgriezies tīmekļa lapā.

2. Kādas sīkdatnes mēs izmantojam un kādēļ?

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, gan pirmās, gan trešās puses sīkdatnes. Pirmās puses sīkdatnes mēs veidojam paši, bet trešo pušu sīkdatnes izveido uzņēmumi ar kuriem mēs sadarbojamies vai no kuriem mēs pērkam pakalpojumus. Trešās puses sīkdatnes visbiežāk izmanto, lai apkopotu statistiku par Taviem paradumiem internetā vai iegūtu datus mērķtiecīgam mārketingam un saziņai citās vietnēs.

Mēs izmantojam šādas sīkdatņu kategorijas:

 • Obligāti nepieciešamās sīkdatnes

  Izmantojot mūsu azartspēļu pakalpojumu, Tu piekrīti, ka mēs izmantojam obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Bez šīm sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt pakalpojumu, un mūsu platforma var darboties nepareizi. Obligāti nepieciešamās sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai atcerētos Tavus iestatījumus, uzturētu drošību un spētu izpildīt mūsu saistības pret mūsu partneriem (piemēram, kazino spēļu nodrošinātājiem), lai samaksātu korektas komisijas.

 • Analītikas un statistikas sīkdatnes

  Šīs sīkdatnes ļauj mums noskaidrot un analizēt, kā tiek izmantots mūsu azartspēļu pakalpojums, tās palīdz mums to uzlabot.

 • Reklāmas sīkdatnes

  Ar šo sīkdatņu palīdzību mēs varam parādīt Tev aktuālu informāciju citās platformās, tostarp sociālajos medijos, piemēram, Facebook. Tāpat šīs sīkdatnes palīdz mums sekot līdzi mārketinga rezultātiem.

3. Kā izdzēst sīkdatnes?

Ja nevēlies, lai platformas varētu saglabāt sīkdatnes Tavā ierīcē, vari pielāgot pārlūkprogrammas iestatījumus. Pielāgojot iestatījumus, tiksi informēts(-a) pirms sīkdatne tiek saglabāta Tavā ierīcē. Vari arī konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai noraidītu visas sīkdatnes vai noraidītu tās sīkdatnes, kas nāk no trešajām personām (trešo pušu sīkdatnes).

Tāds pats process ir arī tad, ja vēlies izdzēst sīkdatnes, kas jau ir saglabāti Tavā ierīcē. Atceries, ka iestatījumi jāpielāgo atsevišķi katram izmantotajam pārlūkam.

Lūdzu, ņem vērā, ka bez sīkdatnēm mēs nevaram garantēt, ka mūsu mājaslapas un Tava pieredze tajās būs optimāla.

Tāpat ņem vērā, ka dažādās pārlūkprogrammās tiek izmantotas dažādas metodes, lai konfigurētu sīkdatņu iestatījumus. Šīs sistēmas nav mūsu kontrolē, mēs atsaucamies uz katra pakalpojumu sniedzēja sniegtajām instrukcijām, piemēram, Google Chrome un Firefox.

 

Azartspēles var izraisīt atkarību. Ja jūtat, ka izklaide ir kļuvusi par traucēkli, bloķējiet piekļuvi visiem azartspēļu veidiem.

Bloķējiet sevi